Ørsted: nautische ontsluiting Buitenhaven Vlissingen
Ørsted bouwt momenteel een onderhoudsbasis in de Buitenhaven van Vlissingen voor het windpark op zee Borssele 1 en 2. Deze onderhoudsbasis is noodzakelijk voor:
• de coördinatie van de bouw van het windpark;
• de coördinatie en planning van de onderhoudswerkzaamheden op zee;
• de voorbereiding en het laden van bemanningstransportboten; en voor
• het vertrek van technisch personeel naar zee en opslaglogistiek.
Windpark Borssele 1+2 heeft een capaciteit van 752 MW en wordt 23 kilometer vanaf de kust van Westkapelle gebouwd.
Om straks met vier bemanningstransportboten naar het windpark te kunnen varen is nautische ontsluiting nodig. De realisatie staat gepland voor de periode van maart 2019 – november 2019.
In samenwerking met North Sea Port is de rol van Projectleider Ontwikkeling en Realisatie door Nehemia Project Management ingevuld.

Waterschap Scheldestromen: dijkversterking Hansweert
Het Waterschap is bezig met het voorbereiden van het dijkversterkingsproject Hansweert. Het te versterken traject heeft een lengte van 5,2 kilometer en loopt vanaf de Willem Annapolder tot en met de monding van de sluizen te Hansweert. Om in de toekomst overstromingen tegen te kunnen houden, moet het dijkvak worden versterkt. Het project bevindt zich nu in de Verkenningsfase. De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), een samenwerkingsverband tussen het Waterschap en Rijkswaterstaat, onderzoekt op welke wijze de dijkversterking kan worden uitgevoerd.
De rol van Adviseur Omgevingsmanagement is door Nehemia Project Management ingevuld.

Waterschap Scheldestromen: afvalwaterzuivering
Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat het afvalwater ‘gewoon’ wegstroomt via het
afvoerputje. Toch is dit niet zo. Op de 16 rioolwaterzuiveringen van het Waterschap Scheldestromen wordt 24 uur per dag het afvalwater gezuiverd. Met de nieuwste technieken én met oog voor duurzaamheid en energiebesparing.
In samenwerking met het Waterschap is de rol van Projectleider Afvalwaterzuiveringsinstallaties door Nehemia Project Management ingevuld.

Rijkswaterstaat: vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde
Vanaf 2020 gaan de versterkingen van de vooroevers langs de Oosterschelde en Westerschelde op diverse plaatsen van start. De Projectorganisatie Waterveiligheid (samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat) werkt namens Rijkswaterstaat Zee en Delta aan de versterking. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met belangen op het gebied van ecologie,
economie en recreatie.
De vooroevers liggen onder water en vormen de basis van het dijkgedeelte boven water. Stromingen in de Oosterschelde en Westerschelde veroorzaken erosie van de oevers en geulwanden. De basis onder water wordt versterkt en verbeterd voor de waterveiligheid de komende vijftig jaar. Nehemia Project Management heeft meerdere rollen binnen het Omgevingsmanagement ingevuld.

Rijkswaterstaat: Prestatiecontract, Vaarwegen A Zuid
Het prestatiecontract Vaarwegen A verzorgt het vast en klein variabel onderhoud voor de natte objecten van Rijkswaterstaat Zee en Delta ten zuiden van de Westerschelde. Hieronder valt onder andere het sluizencomplex van Terneuzen.
Door Nehemia Project Management is de rol van Adviseur Techniek Werktuigbouw, Adviseur Techniek Civiel en de rol van Coördinator Taken ingevuld.

Rijkswaterstaat”Prestatiecontract, Vaarwegen A Noord (onderhoudscontract)
Dit prestatiecontract heeft tot doel het beschikbaar houden van het Schelde-Rijnkanaal, de hoofdvaarweg van Antwerpen naar Rotterdam, vanaf de Westerschelde tot aan het Volkerak-Zoommeer. Binnen het werkgebied vallen onder andere het Kreekraksluizencomplex, diverse bruggen en het onderhoud van het netwerkdeel Hansweert-Krammer. Dit laatste betekent dat er onderhoud gepleegd wordt aan diverse dammen met sluizencomplexen, waaronder de Philipsdam
met het Krammersluizencomplex en het Kanaal door Zuid-Beveland met het sluizencomplex Hansweert.
Door Nehemia Project Management is de rol ingevuld van Adviseur Techniek Civiel, Adviseur Techniek Werktuigbouw en van Coördinator Taken.

Rijkswaterstaat: Renovatie Krammersluizen
De Krammersluizen maken deel uit van de drukke en belangrijke Westerschelde-Rijnverbinding. De dam en sluizen werden aangelegd tussen 1976 en 1987. Nu, na ruim 30 jaar, zijn de sluizen toe aan een grote renovatie. De werkzaamheden bevinden zich nu nog in de planstudie. De realisatiefase zal pas over enkele jaren starten. Dit grote renovatieproject moet ervoor zorgen dat deze belangrijke
schakel voor de scheepvaart ook in de toekomst vlot en veilig bereikbaar blijft.
Door Nehemia Project Management is de rol ingevuld van Adviseur Contract en Adviseur Omgeving.

Rijkswaterstaat: Project Nieuwe Sluis Terneuzen
In 2017 is gestart met de realisatie van een nieuwe sluis in het sluizencomplex van Terneuzen. Met deze Nieuwe Sluis komt er een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Grotere zeeschepen kunnen dan tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijden voor binnenvaartschepen afnemen.
Door Nehemia Project Management is de rol ingevuld van Projectondersteuner, Risicomanager, Planner en Adviseur Projectbeheersing (financieel management).

Rijkswaterstaat: B-sluizenteam, onderdeel van de Grootste Onderhoudsopgave Ooit
Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren 8 sluiscomplexen, 10 bruggen, diverse wegen en 5 waterwerken. Het team van RWS dat deze onderhoudsopgave gaat voorbereiden en begeleiden is het nieuw opgerichte Sluizenteam van RWS PPO in Zeeland.
Door Nehemia Project Management is de rol van Projectadviseur Integrale Veiligheid en van Technisch Specialist Installaties en Bediening ingevuld.

Rijkswaterstaat: Prestatiecontract Droog RWS Zee & Delta
Dit contract voorziet in meerjarig onderhoud voor alle rijkswegen in Zeeland. Binnen deze contractvorm is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het onderhouden van een areaal. Het areaal moet tijdens de looptijd van het contract aan alle vooraf gestelde eisen blijven voldoen.
Door Nehemia Project Management is de rol van adviseur Omgeving en Adviseur Techniek Civiel ingevuld.

Rijkswaterstaat: Rijksrederij
De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt een vloot van 120 schepen en stelt deze beschikbaar aan de Douane, Kustwacht, Ministerie van LNV en Rijkswaterstaat, al dan niet met bemanning. Daarnaast geeft de organisatie advies over nautische zaken en vlootmanagement. Door Nehemia Project Management is de rol van Adviseur Inkoop Contracten ingevuld.

Rijkswaterstaat: Onderhoudsteam Oosterscheldekering
Binnen het IPM-team Onderhoud OSK is de rol van Projectadviseur Integrale Veiligheid door Nehemia Project Management ingevuld.

Rijkswaterstaat: Renovatie Heinenoordtunnel
De Heinenoordtunnel verbindt sinds 1969 de Hoeksche Waard met het eiland IJsselmonde. De tunnel is hierdoor een belangrijke schakel in de A29 tussen Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden, de Randstad en Antwerpen. De voorbereidingen voor een grote renovatie van de Heinenoordtunnel zijn in volle gang. De realisatie staat gepland voor 2023/2024.
Door Nehemia Project Management is de rol van Adviseur Kwaliteitsmanagement ingevuld.